DSpace
 

sutir at Suranaree University of Technology >

Browsing by Date

Jump to a point in the index:
Or type in a year:
Ordering With Most Recent First Show Oldest First

Showing items 83-103 of 6983.

Previous page Next page
Date of IssueTitle Authors
2560 การลดระดับพูข้างของสายอากาศแถวลำดับเชิงเฟสแบบร่องบนท่อนำคลื่นโดยใช้โครงสร้างผนังโพรงและกรอบลูกฟูกร่องลิ่มสพล, นราโชติกา
2560 พฤติกรรมการไหลซึมและเสถียรภาพของลาดดินตื้นที่มีหน่วยแรงยึดเกาะชนาธิป, ศุโภทยาน
2560 การพัฒนาเทคนิคจำแนกความแก่ของทุเรียนพันธุ์หมอนทอง แบบไม่ทำลายผลด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคสเปคโตรสโคปีและการวิเคราะห์ภาพถ่ายธีรวัฒน์, ชื่นอัศดงคต
2560 ผลของความสม่ำเสมอการกระจายน้ำของระบบน้ำหยด ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตทานตะวันภุชพงษ์, พรามจร
2560 ผลของหมู่ฟังก์ชั่นและจุดชำรุดบนพื้นผิวของตัวดูดซับคาร์บอนต่อการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนวรพจน์, อินทร์ถมยา
2560 การปรับแต่งคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลปาล์มด้วยวิธีการกลั่นและสารเติมแต่งนาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีผลต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลรอบต่ำพลรวี, วรรณริโก
2560 การประยุกต์กระบวนการโฟโตคะตะไลซิสด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ตอบสนองต่อแสงวิซิเบิลในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำณฤดล, สายใจอูป
2560 การกำจัดกรดฮาโลอะซิติก (HAAs) ในน้ำประปาด้วยกระบวนการสร้างและรวมตะกอนร่วมกับการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์พงศ์ธร, แสงชูติ
2560 ความต้านทานการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบพื้นอะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยอนุภาคซิลิคอนคาร์ไบด์ผลิตด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูปผงอารดา, งีเกาะ
2560 เทคนิคเชิงแสงสำหรับถ่ายภาพเส้นเลือดและการวัดการไหลของเลือดในหลอดเลือดแบบไม่คุกคามลาวัณย์, สัมพันธ์พร
2560 การเชื่อมวัสดุต่างชนิดระหว่างโลหะกับพลาสติกด้วยการเชื่อมเสียดทานแบบหมุนกวนธวัชชัย, อินเที่ยง
2560 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนากระบวนการย่อยกากมันสำปะหลังด้วยสารช่วยทำละลายเพื่อการผลิตเอทานอลในระดับอุตสาหกรรมโชคชัย, วนภู
2560 การแทนอนุกรมเวลาเพื่อการจัดกลุ่มที่มีประสิทธิภาพทิพยา, ถินสูงเนิน
2560 การจัดการความรู้ด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างด้วยแบบจำลองสารสนเทศอาคารกองพล, ชุนเกาะ
2560 การปรับปรุงวัสดุรีไซเคิลคอนกรีตด้วยเถ้าลอยและเถ้าแกลบจีโอพอลิเมอร์เพื่อใช้เป็นวัสดุชั้นพื้นทางธีรพฤทธิ์, พลตื้อ
2560 การสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการวัดค่าซีโอดีด้วยวิธีการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสพิมพ์ชนก, เหลือสูงเนิน
2560 สายอากาศแถบความถี่กว้างร่วมกับแผ่นสะท้อนช่องว่างแถบความถี่แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับการรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินสมภพ, พิมพล
2560 ผลของความแห้งแล้งต่อลักษณะทางสรีรวิทยา ผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ์ต่างๆสุพรรณิกา, นพคุณ
2560 การพัฒนากระบวนการทำแห้งน้ำมะขามเปียกด้วยเครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้งนาฏชนก, ปรางปรุ
2560 การเตรียมอะลูมินาเมมเบรนชนิดมีโซพอร์ด้วยวิธีโซลเจลนันทนา, ทองดี
2560 ศึกษาการเกิดกระบวนการไบโอไฮโดรจีเนชั่นเนื่องจากการเสริมน้ำมันชนิดและรูปแบบต่างกันคณไท, ออกแดง
Previous page Next page

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Feedback
Statistic