DSpace
 

sutir at Suranaree University of Technology >

Browsing by Date

Jump to a point in the index:
Or type in a year:
Ordering With Most Recent First Show Oldest First

Showing items 1-21 of 6857.

Next page
Date of IssueTitle Authors
2561 รายงานการวิจัยสถาบันเรื่องความคาดหวังและการรับรู้ของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อการสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาดวงใจ, กาญจนศิลป์; วิไลลักษณ์, อินมีศรี
2561 รายงานการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพาสำหรับส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ (เพร็ก-แคล 3.0)จันทกานต์, กาญจนเวทางค์; ธรา, อั่งสกุล; ปัทมา, ทองดี; แมนวัฒน์, โชคสุวัฒนสกุล
2561 รายงานการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เรื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์เคลื่อนที่พร้อมใช้จาก มทส.สมพันธุ์, ชาญศิลป์
2561 รายงานการวิจัยเรื่องอากาศยานอัตโนมัติสำหรับใช้ในการเกษตรกนต์ธร, ชำนิประศาสน์; พยุงศักดิ์, จุลยุเสน; ชโลธร, ธรรมแท้
2561 รายงานการวิจัยการผลิตวัสดุก่อสร้างจากกระดาษใช้แล้ว 2 หน้า เพื่อลดการใช้วัสดุก่อสร้างสนั่น, ตั้งสถิตย์; สมพงษ์, น้อยสระแมว
2561 รายงานการวิจัยอัตราส่วนระหว่างกรดไขมันชนิดโอเมก้า-6 และโอเมก้า-3 ในอาหารที่มีผลต่อการปรับปรุงส่วนประกอบของกรดไขมันในไข่และเนื้อไก่วิทธวัช, โมฬี; สุทิศา, เข็มผะกา; เฉลิมชัย, หอมตา
2561 รายงานการวิจัยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่มีความเสถียรทางความร้อนและความทนแรงกระแทกดีปราณี, ชุมสำโรง; ยุพาพร, รักสกุลพิวัฒน์
2561 รายงานการวิจัยการเตรียมและสมบัติของพอลิเมอร์คอมโพสิทระหว่างผลขี้เลื่อยและพอลิแลคติกแอซิดกษมา, จารุกำจร
2561 รายงานการวิจัยแนวทางการจัดการคุณภาพอากาศสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กตามแนวคิดอุตสาหกรรมสีเขียวสุดจิต, ครุจิต; นเรศ, เชื้อสุวรรณ; นิรันดร์, คงฤทธิ์
2561 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การตอบสนองของการเกิดกระบวนการไบโอไฮโดรจีเนชั่นและการหมักย่อยในกระเพาะหมักต่อการเสริมน้ำมันที่มีกรดไขมันโอเมก้า 3 และกรดไขมันโอเมก้า 6 อยู่สูงร่วมกับน้ำมันปลาวิศิษฐพร, สุขสมบัติ
2561 รายงานวิจัยสถาบันเรื่องการศึกษาทางเลือกและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประพัฒน์, เป็นตามวา
2561 รายงานการวิจัยระบบรายงานสภาวะแวดล้อมในแปลงเกษตรกรรมด้วยเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายแบบแอนดรอยด์ต้นทุนต่ำประโยชน์, คำสวัสดิ์
2561 รายงานการวิจัยแนวทางการยกระดับมาตรฐานการให้บริการรถขนส่งกึ่งสาธารณะสำหรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดส่วนภูมิภาคสัจจากาจ, จอมโนนเขวา
2561 รายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินศักยภาพแหล่งน้ำดิบของระบบประปาในเขตเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือปรียาพร, โกษา
2561 รายงานการวิจัยการอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชวงศ์ขิงที่หายากและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีหนูเดือน, เมืองแสน; ดวงกมล, แม้นศิริ; พอล, เจ โกรดิ; ฐิติพร, มะชิโกวา; ปิยะพร, แสนสุข
2561 รายงานการวิจัยผลของน้ำมันสกัดเมล็ดถั่วพู (Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.) ต่อการป้องกันภาวะผิดปกติเนื่องจากการขาดฮอร์โมนเพศศจีรา, คุปพิทยานันท์; ภคนิจ, คุปพิทยานันท์; อัจฉราพร, แถวหมอ
2561 รายงานการวิจัยการวัดและวิเคราะห์สัดส่วนร่างกายของผู้ใช้รถเข็นนั่งพรศิริ, จงกล
2561 รายงานการวิจัยเครื่องรีดยางพาราไฟฟ้าอัจฉริยะที่ควบคุมความหนาแผ่นยางแบบอัตโนมัติกองพล, อารีรักษ์; ชาคริต, ปานแป้น
2560 การวิเคราะห์ซีโอดีด้วยวิธีการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสโดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์รูปท่อที่เตรียมโดยการแอโนไดซ์แบบพัลส์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอริยา, จิตดานันท์
2560 การเพิ่มผลิตภาพของการทดสอบซอฟต์แวร์แบบกระจายโดยใช้จุดตรวจสอบภูริเดช, สุดสี
2560 การลดระดับพูข้างของสายอากาศแถวลำดับเชิงเฟสแบบร่องบนท่อนำคลื่นโดยใช้โครงสร้างผนังโพรงและกรอบลูกฟูกร่องลิ่มสพล, นราโชติกา
Next page

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Feedback
Statistic