DSpace
 

sutir at Suranaree University of Technology >

คลังปัญญา มทส.

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เป็นคลังปัญญาที่เกิดจากความรู้ความสามารถของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งได้สร้างผลงานจนเป็นที่ยอมรับและสามารถนำไปเผยแพร่ เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า วิจัยและเพื่อให้นักวิจัยหรือผู้สนใจทั่วไป สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ดังนั้นห้ามมิให้นำผลงานเหล่านี้ไปใช้แสวงหาประโยชน์ทางด้านการค้า หรืออื่นใด นอกเหนือจากการใช้เพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศเท่านั้นและจะต้องอ้างอิงถึงเจ้าของผลงานและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทุกครั้ง


Search

 

Communities in DSpace

Choose a community to browse its collections.

ศูนย์ (Centers) [31]
สถาบันวิจัยและพัฒนา (Research Institute and Development) [10]
สำนักงานอธิการบดี (Office of the Rector) [15]
สำนักวิชา (Institutes) [6951]
หน่วยวิสาหกิจ (Enterprise Units) [2]

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Feedback
Statistic