Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 70 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553รายงานการวิจัยการพัฒนาระบบควบคุมต้นทุนงานก่อสร้างสำหรับบริษัทก่อสร้างขนาดกลางและย่อมในประเทศไทยวชรภูมิ เบญจโอฬาร
2553ปัจจัยสำหรับการคัดเลือกประมูลงานโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: มุมมองผู้รับเหมาบุญฤทธิ์ สุขเกษม
2553การหาอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเวลาและต้นทุนสำหรับการวางแผนงานภายใต้เงื่อนไขจำนวนทรัพยากรแรงงานน้ำผึ้ง แซ่แต้
2553การศึกษาความสัมพันธ์ของกำลังรับแรงอัดกับอายุวัสดุที่ใช้ในการบูรณะทางผิวทางแอสฟัทต์ โดยวิธี pavement in-place recyclingวรรณพงศ์ คล่องแคล่ว
2553การศึกษาระดับการดำเนินการจัดการงานก่อสร้างของผู้บริหารเทศบาลตำบล กรณีศึกษา: เทศบาลตำบลในจังหวัดนครราชสีมาประกอบ ปานสันเทียะ
2553ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกองช่างของเทศบาลในเขตตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาฤทธิรณ สันทนวิวิตต์
2553การศึกษากำลังอัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์จากเถ้าลอยผสมไดอะตอมไมต์เพอร์ไลต์และซีโอไลต์ธรรมชาติธนากร ภูเงินขำ
2553การศึกษาอาการบาดเจ็บจากการทำงานก่อสร้างอาคาร กรณีศึกษา หจก.เทคโนบิวเดอร์ (2001)ธีระพงษ์ ปราบสกุล
2556การวางแผนงานก่อสร้างภายใต้ข้อจำกัดด้านกระแสเงินสดจิรเดช เศรษฐกัมพู
2554การศึกษาทัศนคติของผุ้ใช้แรงงานก่อสร้างเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา หจก.เทคโนบิวเตอร์ (2001)สุเทพ ฤทธิ์เดช