Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 37 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548รายงานการวิจัยการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ในเขตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสัญญา สราภิรมย์
2552รายงานวิจัยสถาบันเรื่องการศึกษาค่าใช้จ่ายการบริการของฟาร์มมหาวิทยาลัยในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนบทปฏิบัติการในฟาร์มมหาวิทยาลัยของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพชรชนิตว์ ทองสุก; เมธา ทองสุก; ประสาทพร กออวยชัย; จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์; ศิริกุล บุระคำ
2552รายงานวิจัยสถาบันเรื่องภาพลักษณ์ของ มทส. ในสายตาประชาคม มทส. ครูแนะแนว ผู้ปกครอง และนักเรียนวีรพงษ์ พลนิกรกิจ; หนึ่งหทัย ขอผลกลาง; นรินทร ฉิมสุนทร; สรชัย กมลลิ้มสกุล
2552ปริมาณและการใช้หนังสือที่จัดหาตามการเสนอแนะของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตามสาขาวิชาที่จัดหาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2546-2549 (ระยะที่ 2)ดวงใจ กาญจนศิลป์
2552อิทธิพลของปูนขาวต่อการหดตัวของดินเหนียวบวมตัวที่พบในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพรพจน์ ตันเส็ง; พลอนันต์ สดโคกกรวด
2549ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนพคุณ กสานติกุล
2550ดัชนีบทความตีพิมพ์ของ มทส. และสถาบันอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยในฐานข้อมูลของ ISIจิตตานันท์ ติกุล; พงพร จ่างโพธิ์
2545ถั่วเขียวพันธุ์ มทส 1 และพันธุ์ มทส 4ไพศาล เหล่าสุวรรณ
2548ทศวรรษแรกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลแห่งแรกของประเทศไทยอมรวิชช์ นาครทรรพ
2544โครงการการสำรวจความสนใจวิชาจีน-ญี่ปุ่นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4(2544)จิตพนัส สุวรรณเทพ