Browsing by Author เกรียงไกร ไตรสาร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันในประเทศไทยด้วยวิธีขับด้วยน้ำโดยการจำลองคอมพิวเตอร์เกรียงไกร ไตรสาร
2547ประสิทธิภาพการผลิตปิโตรเลียมจากหินคาร์บอเนตเกรียงไกร ไตรสาร
2553รายงานการวิจัยการประเมินศักยภาพและความเสี่ยงปิโตรเลียมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกรียงไกร ไตรสาร; อัฆพรรค์ วรรณโกมล
2552รายงานการวิจัยการศึกษาชนิดอุปกรณ์ช่วยผลิตที่เหมาะสมสำหรับแหล่งน้ำมันในประเทศไทยเกรียงไกร ไตรสาร
2552รายงานการวิจัยการศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบที่เหมาะสมที่สุดในการเจาะหลุมปิโตรเลียมในประเทศไทยเกรียงไกร ไตรสาร
2560รายงานการวิจัยการศึกษาและประเมินศักยภาพก๊าซในหินทรายเนื้อแน่นชุดโคราชเกรียงไกร ไตรสาร; อัฆพรรค์ วรรณโกมล
2550รายงานการวิจัยการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันโดยขับด้วยน้ำจากด้านล่างเกรียงไกร ไตรสาร
2549รายงานการวิจัยการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันโดยขับด้วยน้ำในแหล่งน้ำมันยุคเทอร์เชียรี่ของประเทศไทยเกรียงไกร ไตรสาร
2555รายงานการวิจัยศึกษาการพัฒนาแห่งปิโตรเลียมขนาดเล็กในประเทศไทยเกรียงไกร ไตรสาร; อัฆพรรค์ วรรณโกมล
2540รายงานวิจัยสถาบันเรื่องการติดตามผลบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2540ชาญชัย อินทรประวัติ; สุเทพ อุสาหะ; อำนาจ อภิชาติวัลลภ; สุมิตรา กันตรง; เกรียงไกร ไตรสาร; ธำรง พรหมสอน; สมคิด แก้วอรสาณ; ณัฐกานต์ เสือโคล่ง